• تعداد ویدیو 37
  • دانش آموزان 0
  • تعداد دانش آموزان 946
  • تعداد ویدیوها 30,636
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76