فصل پنجم عبارتهای جبری اتحاد و تجزیه و کاربردها

0
77 بازدید

متوسطه دوره اول دخترانه امام حسین(ع) شهرستان تربت حیدریه 19 ویدیو

فصل پنجم عبارتهای جبری اتحاد و تجزیه و کاربردها
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
  • تعداد دانش آموزان 945
  • تعداد ویدیوها 30,401
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76