کلام مدیر-گزارش فعالیت هاو جمع بندی ارزشیابی سالانه ی آموزشگاه به همراه وضعیت سال تحصیلی آتی

0
39 بازدید

انسیه رادمرد - ابتدایی پسرانه امام حسین (ع) واحد دو شهرستان مشهد 153 ویدیو

کلام مدیر-گزارش فعالیت هاو جمع بندی ارزشیابی سالانه ی آموزشگاه به همراه وضعیت سال تحصیلی آتی
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • تعداد دانش آموزان 250
  • تعداد ویدیوها 28,982
  • تعداد معلمین 417
  • تعداد مدارس 77